regulamin

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 • „Sprzedawca” – ICA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 6.000.000,00 zł;
 • „Sklep” –  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej icolor24.pl oraz jej podstronach;
 • „Klient” – osoba, która założyła Konto w Sklepie;
 • „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.
 2. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności na zlecenie Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.
 6. Sprzedawca może przyznać Klientom spełniającym warunki określone w odrębnym regulaminie status „partnera biznesowego”, co będzie związane z przyznaniem im rabatów w wysokości określonej w odrębnym regulaminie lub w umowie.

§ 7

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).
 • posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć:  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, a w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także NIP oraz nazwę i adres firmy do zamieszczania na fakturze VAT. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o założenie Konta oraz zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i przetwarzanie w tym celu danych osobowych, a także na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Sprzedawca wysyła następnie do osoby chcącej założyć Konto e-maila zawierającego link aktywacyjny. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia e-maila od Sprzedawcy  do środka komunikacji elektronicznej osoby, chcącej założyć Konto w taki sposób, żeby mogła się zapoznać z treścią tego e-maila. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że osoba chcąca założyć Konto dokona aktywacji Konta z użyciem linku aktywacyjnego.
 6. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu  linku aktywacyjnego.

§ 10

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem … , jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 11

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

III. Ochrona danych osobowych.

§ 12

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.  z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), z późn. zm.).

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ICA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 3.005.000,00 zł;
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę umowy o założenie Konta oraz zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta lub w terminie późniejszym – w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania w odniesieniu do danych, których podanie Sprzedawca określa jako obowiązkowe, może uniemożliwić Sprzedawcy prawidłową realizację umowy.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: …

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 14

1.    Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta. 2.    Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 15

 1. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie.
 2. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.

§ 16

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy kliknąć przycisk „dalej” a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę płatności i dostawy. W rubryce znajdującej się poniżej należy wpisać adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
 4. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Potwierdzenie powoduje złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 6. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem warunków zamówienia oraz linkiem potwierdzającym złożenie zamówienia. Kliknięcie przez Klienta powyższego linku powoduje związanie Klienta ofertą.
 7. Przyjęcie oferty złożonej przez Klienta następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

§ 17

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, pobranie, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy w Piotrkowie Trybunalskim. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Piotrkowie Trybunalskim, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Dla zamówień na produkty z serii „Colorit Drewno” składanych w okresie od 1 listopada do 31 marca wyłącznym sposobem dostawy jest  odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Klient, który wybrał opcję przedpłaty, jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Klient, który wybrał opcję płatności przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy w Piotrkowie Trybunalskim, jest zobowiązany do odbioru towaru i uiszczenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od daty realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 5. W przypadku towarów, które są wrażliwe na warunki atmosferyczne może istnieć konieczność ich transportu w szczególnych warunkach ochronnych (np. w okresie zimowym w odniesieniu do towarów wrażliwych na przemarzanie), koszty dostawy mogą być zwiększone, o czym Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

§ 18

Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 19

 1. Zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym w opisie towaru, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji zgodnie z ust. 3 poniżej do chwili przekazania zamówienia kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu towaru.
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
 • w przypadku wyboru opcji przedpłaty– po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – po zawarciu umowy sprzedaży.

4. Przesyłki kurierskie realizowane są w terminie około … od dnia przekazania towaru przez Sprzedawcę.

IV. Status zamówienia i aktualizacja danych.

§ 20

Status zamówienia złożonego przez Klienta może on śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

§ 21

Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

§ 22

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w §23 ust.1 i §24 ust.2.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem … , jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 23

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 24

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VII. Reklamacje

§ 25

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1, e-mailem na adres e-mail: reklamacje@icapolska.pl, telefonicznie, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz wady fizyczne i/lub prawne towaru będące podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca informuje, iż pod poniżej wskazanym adresem url dostępna jest platforma, za pośrednictwem której Konsumenci mogą przystępować do rozwiązywania sporów on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 26

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 27

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta, umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

IX. Kontakt Stron.

§ 28

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
 • e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres …
 • telefonicznie pod numerem telefonu: …

2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się  kontaktować  z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

X. Postanowienia końcowe.

§ 29

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§ 30

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
 • Facebook
 • YouTube